Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 853,00 710,00 1563,00 312,60 1875,60

Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори

лв./1000 л. 807,00 646,00 1453,00 290,60

1743,60

Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 847,00 646,00 1493,00 298,60 1791,60
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 827,00 646,00  1473,00 294,60

1767,60

Газьол за промишлени и комунални цели

лв./1000 л.

807,00

646,00 1453,00 290,60 1743,60
Тежко гориво за отопление лв./т. 1210,00 400,00 1610,00 322,00

1932,00

Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 560,00 400,00 960,00 192,00 1152,00
Пропан - Бутан  лв./т.

941,00

340,00

1281,00

256,20 1537,20
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 852,00 710,00 1562,00 312,40 1874,40
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 807,00 646,00 1453,00 290,60 1743,60
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 845,00 646,00 1491,00 298,20 1789,20
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 827,00 646,00 1473,00 294,60

1767,60

Тежко гориво за отопление лв./т. 1230,00 400,00 1630,00 326,00

1956,00

 

Цените влизат в сила от 18.08.2017 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС

* Цените са за информация и не могат да се ползват за сключване на търговски сделки.