Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 864,00 710,00 1574,00 314,80 1888,80

Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори

лв./1000 л. 855,00 646,00 1501,00 300,20

1801,20

Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 900,00 646,00 1546,00 309,20 1855,20
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 875,00 646,00  1521,00 304,20

1825,20

Тежко гориво за отопление лв./т. 1267,00 400,00 1667,00 333,40

2000,40

Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 560,00 400,00 960,00 192,00 1152,00
Пропан - Бутан  лв./т.

1091,00

340,00

1431,00

286,20 1717,20
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 863,00 710,00 1573,00 314,60 1887,60
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 856,00 646,00 1502,00 300,40 1802,40
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 899,00 646,00 1545,00 309,00 1854,00
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 876,00 646,00 1522,00 304,40

1826,40

Тежко гориво за отопление лв./т. 1287,00 400,00 1687,00 337,40

2024,40

 

Цените влизат в сила от 13.10.2017 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС

* Цените са за информация и не могат да се ползват за сключване на търговски сделки.