Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 775,00 710,00

1485,00

297,00 1782,00

Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори

лв./1000 л. 709,00 646,00 1355,00 271,00 1626,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 746,00 646,00 1392,00 278,40 1670,40
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 779,00 646,00  1425,00 285,00 1710,00
Тежко гориво за отопление лв./т. 1035,00 400,00 1435,00 287,00

1722,00

Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 390,00 400,00 790,00 158,00 948,00
Пропан - Бутан  лв./т.

645,00

340,00

985,00

197,00 1182,00
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 709,00 646,00 1355,00 271,00 1626,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 759,00 646,00 1405,00 281,00

1686,00

Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 779,00 646,00 1425,00 285,00

1710,00

Тежко гориво за отопление лв./т. 1055,00 400,00 1455,00 291,00

1746,00

 

 

Цените влизат в сила от 05.05.2016 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС

* Цените са за информация и не могат да се ползват за сключване на търговски сделки.