Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 901,00 710,00

1611,00

322,20 1933,20

Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори

лв./1000 л. 824,00 646,00 1470,00 294,00

1764,00

Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 870,00 646,00 1516,00 303,20 1819,20
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 844,00 646,00  1490,00 298,00 1788,00
Тежко гориво за отопление лв./т. 1231,00 400,00 1631,00 326,20

1957,20

Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 560,00 400,00 960,00 192,00 1152,00
Пропан - Бутан  лв./т.

845,00

340,00

1185,00

237,00 1422,00
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 900,00 710,00 1610,00 322,00 1932,00
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 824,00 646,00 1470,00 294,00 1764,00
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 868,00 646,00 1514,00

302,80

1816,80

Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 844,00 646,00 1490,00 298,00

1788,00

Тежко гориво за отопление лв./т. 1251,00 400,00 1651,00 330,20

1981,20

 

 

Цените влизат в сила от 11.05.2017 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС

* Цените са за информация и не могат да се ползват за сключване на търговски сделки.