Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

ПЕТРОЛНА БАЗА ИНСА ОЙЛ - С.БЕЛОЗЕМ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 818,00 710,00 1528,00 305,60 1833,60

Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори

лв./1000 л. 736,00 646,00 1382,00 276,40

1658,40

Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 782,00 646,00 1428,00 285,60 1713,60
Дизел/Газьол - маркиран син лв./1000 л. 756,00 646,00  1402,00 280,40 1682,40

Газьол за промишлени и комунални цели

лв./1000 л.

736,00

646,00 1382,00 276,40 1658,40
Тежко гориво за отопление лв./т. 1129,00 400,00 1529,00 305,80

1834,80

Котелно гориво до 1% сяра лв./т. 560,00 400,00 960,00 192,00 1152,00
Пропан - Бутан  лв./т.

845,00

340,00

1185,00

237,00 1422,00
ПЕТРОЛНА БАЗА РУСЕ
Продукт Мярка Цена Акциз Данъчна основа ДДС 20% Цена реализация с ДДС
Автомобилен бензин А95Н 7% биоетанол лв./1000 л. 817,00 710,00 1527,00 305,40 1832,40
Гориво за дизелови двигатели без FAME/Гориво за ИПТ и трактори лв./1000 л. 736,00 646,00 1382,00 276,40 1658,40
Дизелово моторно гориво Б6 с мин. 6% биодизел лв./1000 л. 780,00 646,00 1426,00 285,20 1711,20
Дизел/Газьол корабен - маркиран син лв./1000 л. 756,00 646,00 1402,00 280,40

1682,40

Тежко гориво за отопление лв./т. 1149,00 400,00 1549,00 309,80

1858,80

 

Цените влизат в сила от 22.06.2017 г. и са определени франко петролна база на Инса Oйл.
Забелжка: Плътността на горивата се определя при 15 С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в базата на ИНСА ОЙЛ, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
 
Транспорт: превозвач ИНСА ЕООД
светли горива: 2,60 лв/км без ДДС
LPG и горива за отопление: 3,50 лв/км без ДДС

* Цените са за информация и не могат да се ползват за сключване на търговски сделки.