Инса Ойл
Инса ЕООД
Инса Газ
Якос
КИЛ
св елисавета

Грижата за околната среда е сред основните приоритети в дейността на “Инса Порт”. Свеждането до минимум на отрицателното въздействие от дейността на компанията върху околната среда е основен приоритет. Израз на този стремеж е внедрената система за управление на околната среда в съответствие с международния стандарт ISO 14001.

Основен принцип в постигането на екологично равновесие е превантивност – предвиждане и предотвратяване на потенциални проблеми.

Значимостта на аспектите на околната среда се определя съгласно подбрани критерии, които се преразглеждат и актуализират периодично. Те разглеждат дейността на организацията при нормални условия и извънредни ситуации, като отчитат въвеждането на нови продукти и технологии на оборудване.

Управлението на отпадъците е в спектъра на изготвената Програма за управление на дейностите по отпадъците. В себе си тя включва битови, опасни и разделно събирани отпадъци, образувани на територията на „Инса Порт”.

Следвайки своята политика на намаляване на вредното въздействие върху околната среда, “Инса Порт” извършва дейности по поддържане на готовност и способност за реакция в извънредни и аварийни ситуации. Сред тези дейности са сформирането на Координационен щаб и аварийно-спасителни групи.

Фирмата регулярно инвестира в повишаване на екологичните критерии и се придържа към националните и международни стандарти. Компанията използва специализирани съоръжения за предотвратяване на вредни екологични влияния, сред които и модерна инсталация за пречистване нa бензинови и дизелови пари.