Инса Ойл
Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
св елисавета

Акредитираната комплексна изпитвателна лаборатория извършва изпитвания на всички входящи суровини и готови продукти. Получаваните съпоставими резултати от междулабораторните сравнителни изпитвания в страната и чужбина са доказателство за прецизната й работа.

Работата в лабораторията протича при изключително високи изисквания за качество и независимост по отношение на външни заинтересовани страни при провеждането на изпитванията. Всички дейности се изпълняват при строго съблюдаване на конфиденциалността, а за получените резултати от анализите комплексната изпитвателна лаборатория издава протоколи от изпитване с арбитражна стойност.

Всички дейности са съобразени с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO/IEС 17025. По него лабораторията е получила акредитация от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", която е национален орган за акредитиране на изпитвателни лаборатории.

Основните дейности включват:

1. Вземане на проби от нефтопродукти

Чрез вземане на проби съгласно нормативните изисквания комплексната изпитвателна лаборатория гарантира качеството на изпитванията.

2. Физико-химични изпитвания на следните нефтопродукти:

• Горива за дизелови двигатели
• Aвтомобилни бензини, несъдържащи олово
• Газьол за промишлени и комунални цели
• Корабни горива
• Горива котелни
• Терпентин минерален
• Бензин екстракционен
• Нефт
• Тежко гориво


Сертификат от Българска служба за акредитация: