Инса Ойл
Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ
св елисавета

 

„ЕС ПРОПЪРТИ” ЕООД УВЕДОМЯВА всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение

 

„ЕС ПРОПЪРТИ” ЕООД

гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 1 на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

 

У В Е Д О М Я В А

всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение - изграждане на 52 броя резервоари, с общ обем от 6 730 m3, 2 бр. производствено складови сгради, 2 бр. авто товаро-разтоварище, 2 бр. помпени станции, система за улавяне на парите (VRU), противопожарен резервоар с помпена станция, пречиствателна станция, административна сграда и 2 бр. КПП в имоти с № № 800.44, 800.4 и 700.231 находящи се в гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив                                                                    

                                                За контакти:

Таня Гаджева –еколог, тел: 0886 632 006