Инса Ойл
Инса ЕООД
Инса Газ
Инса Порт
Якос
КИЛ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”

Данни за контакт с МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр.Раковски, ул.“М.Добромиров“ №118

Телефон: 031514852

Ел. поща: office@insa.bg.

Интернет страница: www.insa.bg

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

Иванела Попова - тел: 0882482500, law6@insa.bg

 

 

Основания и цели на обработване на личните данни

При осъществяване на своята дейност, МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА” обработва лични данни :

1.При подготовка за сключване на договор, при сключване на договор, при изпълнение на договорни задължения, както и при решаване на спорове, възникнали във връзка с договорни отношения, по съдебен ред /държавен или арбитражен съд/;

2.При водене на счетоводството

3.При изпълнение на законовоопределени задължения

При осъществяване на дейността си, МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА” обработва лични данни на управители на дружества, лица за контакт посочени в договора, трети лица, поели задължения като гаранти в полза на основния контрахент – лично или от името на представлявано от тях юридическо лице; клиенти; работници, служители, изпълнители/консултанти на граждански договор; кандидати за работа; лични данни на служители, представляващи държавни органи и органи на местното самоуправление и администрация. Обработването се извършва основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента. В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, семейната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

    За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА” обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност, данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.

    Когато МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА” обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

    Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

 

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ ИЗВЪН МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”

МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА” не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

    Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия;

Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;

 Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА” не предава обработваните данни  на трети лица извън ЕС или на международна организация.

Период на съхраняване на данните

Като администратор на данни МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА” обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.


    За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения, данните в регистрите на адвокатите, младшите адвокати, адвокатските сътрудници и чуждестранните адвокати. Архивът с гражданските и търговските договори се съхранява 15 години, при надеждни мерки за сигурност /заключване, регламентиран достъп, охрана със СОТ/.

Данните ще бъдат съхранявани по следния начин:

На хартиен носител – в предназначени за тази цел архиви при лицата, обработващи лични данни, съгласно вътрешна регламентация на МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”;

На електронен носител – в криптирани архиви на сървъри, защитени от външен достъп с високо ниво на защита.

След изтичането на срока, МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА” заличава личните данни по съответния ред.

 

Права на физическите лица-субекти на данни.

 

    Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

- Право на достъп;

- Право на коригиране на неточни или непълни данни;

- Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

- Право на ограничение на обработването;

- Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;

- Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

- Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

    Горните права може да упражните чрез отправено искане до МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА” (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”, посочен по-горе.

 

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е  - За България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА”, можете да го направите на посочените данни за контакт на МЦ „СВЕТА ЕЛИСАВЕТА” или директно на Длъжностно лице по защита на данните/ на посочените по-горе данни за контакт.