Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета

Екология

Бизнесът на групата компании “Инса” е екологично отговорен. Грижата за опазването на околната среда и нейните компоненти, защитата на здравето на хората и съхраняването на биологичното разнообразие са се превърнали в основен приоритет в дейността.


Компанията осъществява контрол и управление на факторите, които увреждат околната среда. Екологичните стандарти в групата се повишават регулярно чрез внедряването на най-съвременните пречиствателни съоръжения и производствени технологии, щадящи околната среда.

Компаниите в групата отговарят на всички български и международни екологични стандарти. В своята дейност „Инса” успешно прилага система за управление на околната среда, отговаряща на изискванията на международния стандарт ISO 14001. Системата е сертифицирана от международната сертифицираща организация TUV NORD.

Компаниите в групата "Инса" извършват постоянен мониторинг и следят за намаляване на емисиите на вредните вещества във всички компоненти на околната среда – вода, въздух, почви.

Основният ръководен принцип на компаниите е осигуряване и непрекъснато подобряване на здравословни и безопасни условия на труд. Фирмите в групата постоянно разработват и въвеждат програми, насочени към постоянно намаляване и предотвратяване на замърсяването на околната среда.

"Инса" поддържа в изрядна готовност техническите средства и екипи за предотвратяване и адекватен отговор при възникване на извънредни и аварийни ситуации. Политиката на фирмите в групата е редовно да провеждат обучения, дискусии и обмен на информация с работещите в дружеството с цел непрекъснато повишаване на компетентността и отговорността им към опазването на околната среда.