Инса ЕООД
Инса Газ
св елисавета

 Опазването на околната среда е сред водещите приоритети на “Инса Ойл”. Компанията притежава Комплексно разрешително, с което прилага системен подход върху контрола на въздействието на дейността си върху околната среда.

„Инса Ойл” прилага различни механизми, чрез които да сведе до минимум отрицателното въздействие върху околната среда. Чрез постоянно разработване и въвеждане на инвестиционни програми, насочени към намаляване и предотвратяване на замърсяването, дружеството подобрява екологичното си състояние. Компанията провежда мониторинг и управление на дейностите с цел опитимизиране на ресурсите и намаляване на емисиите на вредните вещества. За опазване на водите, флората и фауната, отпадните води от дейността на „Инса Ойл” се пречистват в собствена модерна пречиствателна станция.

За обхващане на емисиите от съхранение в резервоарния парк „Инса Ойл” има монтирана газова система към всички резервоари за леки продукти. Въведена е в експлоатация система за междинно съхранение и регенерация на бензинови пари, изтласквани при съхранение, товарене или разтоварване на бензини. Компанията разполага и с изградена разтоварно-товарна площадка със съоръжение за дънно пълнене на автоцистерни.

 

Глобалните промени в околната среда се отразяват и върху отношението на “Инса Ойл” към редуциране на емисиите на парниковите газове. Има издадено разрешително за емисии на парникови газове. Чрез осъществяването на инвестиционни решения, свързани с внедряване на съвременни технологии, а именно - преминаване на природен газ като гориво, ще се намалят емисиите от СО2 и ще се доведе до по-ефективното управление на енергия.

С цел предотвратяването на големи аварии с опасни вещества и ограничаването на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда, „Инса Ойл” е класифицирано като предприятие с висок рисков потенциал и има издадено разрешително.

“Инса Ойл” отговаря на всички изисквания на регламента REACH №1907/2006 за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химични вещества и е извършила предварителна регистрация на произвежданите и внасяните от страни извън Европейския съюз вещества.

Дружеството поддържа и развива система за управление на околната среда съгласно изискванията на стандарта ISO 14001. Фирмата изготвя и внася годишни доклади за всички екологични компоненти пред съответните държавни контролни органи.