Инса ЕООД
св елисавета

„Инса Газ” е една от компаниите в групата „Инса”. Фирмата е част от стратегически план за развитие в сферата на нефтопреработването и търговията с петролни продукти.

 

Основната дейност на “Инса Газ” е доставка, съхранение и разпределение към широка дистрибуторска мрежа или крайни клиенти на втечнени нефтени газове. Компанията притежава модерна складова база с капацитет 3000 кубически метра. Базата е оборудвана с производствена инсталация за обогатяване на газовете с цел повишаване на показателите им. В дейността си компанията използва най-съвременни автоматизирани съоръжения за товарене и разтоварване на автомобилни и железопътни цистерни.

 

Основната цел на „Инса Газ” е да осигурява максимално качество и ефективност на своите клиенти. Компанията прилага система за управление на качеството, сертифицирана по стандарта ISO 9001, околната среда ISO 14001 и здравословни и безопасни условия на труд  ISO 45001.

 

„Инса Газ” прилага интегрирана система за управление, сертифицирана през месец февруари 2009 г. от TUV NORD CERT GmbH.

 

Компанията е изготвила експертна оценка за класификация на предприятието. Има издадено от Министерство на околната среда и водите разрешително за изграждане и експлоатация №3/ 2005 г.; разрешително за водоползване № 300677/ 05.01.2005 г.; издадено от РИОСВ-Пловдив и разрешително за дейности с отпадъци. Има прилагаща се фирмена програма за управление на отпадъци. 

 

Информация по чл. 116д, ал.1 на ЗООС

Политика за предотвратяване на големи аварии

Политика